UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Akceptuję

O kancelarii

dr Anna Trela

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2001 r. uzyskała doktorat z zakresu prawa, specjalność prawo gospodarcze publiczne. Od 2002 r. zajmuje stanowisko adiunkta w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego UAM. Jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego, postępowania sądowoadministracyjnego oraz prawa administracyjnego. Uczestniczyła w wielu konferencjach międzynarodowych i krajowych. Promotor ponad 200 prac magisterskich i licencjackich.
Dr Anna Trela ukończyła aplikację sądowa. Pracowała jako asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Od 2006 r. jest radcą prawnym. W latach 2012 -2016 dr Anna Trela była członkiem Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Obecnie jest członkiem Zespołu ds. Praw i Wolności.
Dr Anna Trela jest autorem wielu opinii dotyczących procesów inwestycyjnych m.in.: jednej z największej w Polsce sieci handlu hurtowego, parku logistycznego, umocnień brzegów morskich oraz w branży developerskiej. Była doradcą społecznym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na zlecenie Biura Analiz Sejmowych opiniowała projekty ustaw. Uczestniczy w Kongresach Prawników Wielkopolski jako członek zespołów merytorycznych.

Zakres usług

Sprawy administracyjne i sądowoadministrcayjne

Odszkodowania

Umowy frankowe

Sprawy cywilne

Kancelaria zapewnia fachową pomoc w sprawach:

administracyjnych, sądowoadministrcayjnych, w szczególności w sprawach dotyczących inwestycji budowlanych oraz samorządu terytorialnego (gospodarka komunalna)

dr Anna Trela Kancelaria Radcy Prawnego

dotyczących dochodzenia roszczeń z odszkodowań powypadkowych, odszkodowań z tytułu błędów medycznych oraz odszkodowań z umów ubezpieczeń

dr Anna Trela Kancelaria Radcy Prawnego

dotyczących roszczeń wynikających z zawarcia „umów frankowych”

dr Anna Trela Kancelaria Radcy Prawnego

rozwodowych i rodzinnych

dr Anna Trela Kancelaria Radcy Prawnego

Fachowość świadczonych usług

gwarantuje współpraca z kancelariami wyspecjalizowanymi

EVENTUM Kancelaria Prawna M. Sadowski, M. Strzelbicki s.c.
Szydłowska Kancelaria Adwokacka
Zandecki Kancelaria Radcy Prawnego
W uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych, odszkodowań z tytułu błędów medycznych oraz odszkodowań z umów ubezpieczeń.
W branży budowlanej, zarządu mieniem oraz sprawach rozwodowych.
W dochodzeniu roszczeń związanych z tzw. kredytami „frankowymi”.

Publikacje

Wybrane publikacje

Podręczniki, monografie
 1. Publiczne prawo gospodarcze. Po akcesji do Unii Europejskiej. Koncepcja wykładu oraz materiały źródłowe, pod red. B. Popowskiej, Poznań 2004, s. 77-80, 82-87.
 2. Publiczne prawo gospodarcze. Zagadnienia ustrojowe, materialnoprawne i proceduralne, pod red. B. Popowskiej, Poznań 2006.
 3. Koszty w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnym, wyd. C.H. Beck 2007, ss.327 ( współredaktor i współautor ).
 4. Publiczne prawo gospodarcze w orzecznictwie, (współautor K. Kokocińska), Poznań 2011, ss.348.
Artykuły
 1. Komercjalizacja – kilka uwag na temat trybu przekształcenia i charakteru prawnego aktu komercjalizacji, RPEiS 1998, Nr 2, s. 19-31.
 2. Nowe zasady koncesjonowania działalności gospodarczej, RPEiS 2002, nr 2, s. 87-103
 3. Prawne problemy prywatyzacji bezpośredniej – zagadnienia wybrane, Prawo i Administracja, Piła 2003, s. 55- 68.
 4. Tryb dokonywania komercjalizacji na tle teorii ciągu działań prawnych, Prawo wobec wyzwań współczesności, Poznań 2004, s. 260- 267.
 5. Prawne formy dokonywania przekształceń własnościowych, Prawo i Administracja, WSB Piła 2006, s. 229-252.
 6. Amicus curie w postępowaniu antymonopolowym?, (współautor M. Swora) Administracja: Teoria, Dydaktyka, Praktyka 2006, nr 1, s. 79-100.
 7. Rozpoznawanie wniosków o przyznanie prawa pomocy osobom fizycznym w praktyce sądów administracyjnych, (współautor M. Grzymisławska – Cybulska) Administracja.Teoria, Dydaktyka, Praktyka 2006, nr 3, s. 81-106.
 8. Wspieranie przedsiębiorczości jako zadania administracji publicznej, w: Prawo wobec wyzwań współczesności, Poznań 2006, s. 71-80, (współautor K. Kokocińska).
 9. Zadania gminy w sferze użyteczności publicznej a ochrona konkurencji, w: Funkcje współczesnej administracji gospodarczej, pod red. B. Popowskiej 2006, s. 211-242.
 10. Zadania organów jednostek samorządu terytorialnego w procesie komercjalizacji i prywatyzacji, w: Materialne Prawo Administracyjne WSZiB 2007, s. 143-160.
 11. Z problematyki uiszczania wpisu w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Palestra 2007, nr 9 -10, s. 155-170 (współautor M. Swora).
 12. Zgoda jako środek prawny działania Ministra Skarbu Państwa, w: Środki prawne publicznego prawa gospodarczego, pod red. L. Kieresa 2007, s. 205-221.
 13. . Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w aspekcie prawa ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego – głos w dyskusji, w: Prawo i Administracja, WSB Piła 2007, s. 29-46.
 14. . Założenia i cele reformy Ewidencji Działalności Gospodarczej - Prawo i Administracja, w: w: Prawo i Administracja, WSB Piła 2008, s. 29-46.
 15. Zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jako przykład stosowania środków regulacyjnych w sektorze wodociągowo– kanalizacyjnym, w: Administracja: Teoria, Dydaktyka, Praktyka 2009, nr 4, s. 119-143.
 16. Nowe formy działania Ministra Skarbu Państwa w procesie komercjalizacji i prywatyzacji? w: Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, pod red. B. Popowskiej i K. Kokocińskiej, Poznań 2009, s. 403 - 422.
 17. Materialne i proceduralne aspekty wnoszenia sprzeciwu przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w sprawach nabywania gruntów rolnych przez cudzoziemców, w druku w: Prawo i Administracja, Piła 2009, s. (współautor B. Popowska 50%).
 18. Gmina jako regulator na rynku usług wodno – kanalizacyjnych, w: Prawo wobec wyzwań współczesności, Poznań 2010, s. 475-488, (współautor J. Bujny 50).
 19. Dopuszczalność działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego poza sferą użyteczności publicznej w świetle proponowanych zmian ustawy o gospodarce komunalnej, w: Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego (z uwzględnieniem samorządu terytorialnego) pod red. L. Kieresa 2010, s. 301-316.
 20. Tworzenie i przystępowanie przez gminy do klubów sportowych działających w formie spółki kapitałowej, w: Prawo i Administracja, Piła 2010, s. 199-218.
 21. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – próba oceny nowych rozwiązań prawnych, Studia Prawa Publicznego 2013, nr 1 s. 105 -132.
 22. Rękojmia prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej – zarys problematyki, Studia Prawa Publicznego, Poznań 2013, nr 4, s. 81-106.
 23. Przesłanki udzielenia koncesji w ustawie Prawo energetyczne a koncepcja swobody prognozowania w procesie podejmowania decyzji koncesyjnej, SSP 2014, nr 2, s. 101 -130.
 24. Deregulacja dostępu do zawodu dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji oraz informacji naukowej - uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2013 r. dotyczącej wymiaru urlopu wypoczynkowego mianowanych pracowników bibliotek – Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka 2014, nr 3,
 25. Podział nieruchomości w przypadku braku planu miejscowego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. Zagadnienia wybrane. (współautor E. Kosiński), praca zbiorowa WPIA UAM, red. K. Knoppek, J. Mucha Poznań 2014 s.136-145.
 26. Kwalifikacja prawna umowy o partnerstwie publiczno –prywatnym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych – Wrocław, wyd. UWr Przegląd Prawa i Administracji, XCVIII (2014), str. 89-104.
 27. Przetarg w postępowaniu o udzielenie koncesji. Stosunek przepisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do przepisów ustaw odrębnych praca zbiorowa WPIA UAM, red. K. Knopppek, J. Mucha Poznań 2014, s. 44-55
 28. Powierzanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej a swoboda zawierania umów, RPEIS 2015, nr 3, 243-258.
 29. Rozumienie pojęcia „ochrona środowiska morskiego” na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, [w:] Wybrane problemu prawa materialnego i procesowego , red. K. Knoppek, J. Mucha, Poznań 2015, s. 44-61. (współautor E. Kosiński).
 30. Koncepcja nieodpłatnej pomocy prawnej a obowiązki radców prawnych wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Radca prawny 1/2016, s. 45-70 (współautor M. Grzymisławska – Cybulska).
 31. Aspekty materialne wpis do rejestru działalności telekomunikacyjnej – zagadnienia wybrane, Przegląd Prawa i Administracji – w druku.
 32. Udział osób pełniących funkcje publiczne w zarządzaniu kołem łowieckim, RPEiS 2016, nr 3, s. 109 -124
 33. Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży gospodarstwa rolnego jako forma pomocy de minimis w rolnictwie –Studia Prawa Publicznego 2017, nr 1.
 34. Sądowa kontrola działań organów administracji publicznej w sprawach z zakresu gospodarki łowieckiej, 2017 r. oddany do publikacji Księga Pamiątkowa prof. B. Popowskiej.
 35. Kontrola zamówień publicznych dotyczących morskich budowli hydrotechnicznych realizowanych w ramach Programu ochrony brzegów morskich, zgłoszony do druku 2017, Przegląd Prawa i Administracji.

Artykuły i opracowania opublikowane w czasopismach internetowych i stronach internetowych:
 1. Umowy o dostarczanie paliw gazowych lub energii – współautor M. Gramza, Ewa Rostkowska, http://regulacjewenergetyce.pl/blog/umowy-o-dostarczanie-paliw-gazowych-lub-energii/, 14 listopada 2013.
 2. a) Obowiązek utrzymywania zapasów paliw przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła. A. Trela, M. Gramza, Cz. Część I http://regulacjewenergetyce.pl/blog/umowy-o-dostarczanie-paliw-gazowych-lub-energii/,2014
 3. b) Obwiązek utrzymywania zapasów paliw przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła. A. Trela, M. Gramza, Cz. Część II http://regulacjewenergetyce.pl/blog/umowy-o-dostarczanie-paliw-gazowych-lub-energii/,2014
 4. Porównanie konkurencyjne czy obligatoryjny przetarg w postępowaniu o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin (z wyłączeniem węglowodorów)?, 13 września 2014, http://regulacjewenergetyce.pl/blog/porownanie-konkurencyjne/
 5. Zakres kontroli wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych – komentarz, 13 września 2014, http://regulacjewenergetyce.pl/blog/zakres-kontroli-wniosku-o-dofinansowanie-projektu/
 6. Opracowanie w ramach IV Kongresu Prawników Wielkopolski „ Prawnicy dla lekarzy i pacjentów” zagadnienia: Partnerstwo publiczno prywatne w sferze działalności leczniczej, http://www.poznan.sa.gov.pl/container/kpw/4kpw/uchw_zespol_dzialalnosc_lecznicza.pdf s. 10-14
Glosy
 1. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 03 września 2013 r., sygn. I OPS 2/13, Studia Prawa Publicznego, Poznań, 2013, nr 4, s. 189-204
 2. Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2013 r., sygn. I OPS 12/13- Studia Prawa Publicznego 2014, nr 2, s. 201-22
 3. Glosa do wyroku NSA z 14 kwietnia 2015, Studia Prawa Publicznego 2016, nr 1 (współautor E. Kosiński).
 4. Glosa do wyroku do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 listopada 2016 r. (sygn. akt IV SA/Po 495/16) –(współautor M. Grzymisławska – Cybulska) zgłoszona do publikacji Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego. 

Zapraszam do kontaktu

Masz pytania, potrzebujesz pomocy prawnej, informacji? Wypełnij formularz:

kancelaria@annatrela.pl

+48 606 124 515

Kancelaria Radcy Prawnego

dr Anna Trela
ul. Katowicka 93b/24, 61-131 Poznań
Filia w Złotowie
Sienkiewicza 4, 77-400 Złotów